Loading...
 Start Page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης του Στέφανου Κασσελάκη μέσω του διαδικτύου.

O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν την επίσκεψη ή την χρήση της σελίδας μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτής, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας,Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του Στέφανου Κασσελάκη και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την αναφορά στην πηγή προέλευσης της πληροφορίας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Μεταβολή Περιεχομένου

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του αποκλειστικού κυρίου άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου Καταβάλλουμε χωρίς την παροχή εγγύησης και αποδοχής ευθύνης τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη μας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί εξ αφορμής αυτής της χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου της.

Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σελίδα μας και τα περιεχόμενα παρέχονται χωρίς ιούς, δεν παρέχεται εγγύηση ότι η παρούσα σελίδα ή ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.Οι υποχρεώσεις των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/ χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον ίδιο, λόγω ακατάλληλων ή/και παράνομων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασής του, επισκέπτης /χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της παρούσας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links, hyperlinks) η παρούσα σελίδα ούτε και μπορούμε να εγγυηθούμε για τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/ επισκεπτών και υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω σελίδων/ διαδικτυακών τόπων και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευσή μας αναφορικά με τα προβλήματα που ενδέχεται θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει.

Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της παρούσας σελίδας αποφασίσει να επισκεφθεί ή να χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης ενημερώνοντας σχετικά εγκαίρως τους χρήστες και αναρτώντας τις τροποποιήσεις, σε εμφανές σημείο της παρούσας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των υπηρεσιών από τους επισκέπτες μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή τους για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της χρήσης της παρούσης σελίδας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά την διαδικτυακό χώρο με όνομα χώρου (domain name): http://anasigkrotisitora.gr (εφεξής ο «δικτυακός τόπος», «η ιστοσελίδα», «η σελίδα»).
Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που επισκέπτονται τους την ιστοσελίδα μας και για τον λόγο αυτό με την παρούσας μας επιθυμούμε στο πλαίσιο θεμελίωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και ύπαρξης απόλυτης διαφάνειας να γνωστοποιούμε και να ενημερώνουμε όλους τους επισκέπτες και χρήστες της σελίδας μας αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό συλλογής οιαδήποτε πληροφορίας τους αφορά αλλά και χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων τους.Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το άρ. 4 του ΓΚΠΔ:
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: αποτελούν κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
«Εκτελών την επεξεργασία»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: είναι τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες/ επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου)
«Αποδέκτης»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
«Επεξεργασία»: αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: συνιστά κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.


2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας  και αλληλεπιδρά με αυτήν ή/και συμπληρώνει διαδικτυακές φόρμες μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες του.

Τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συμπεριλάβουν οι χρήστες/ επισκέπτες στην φόρμα του διαδικτυακού μας τόπου θα συλλεγούν προς επεξεργασία. Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεση των υποκειμένων την οποία παρέχουν οι χρήστες/ επισκέπτες με σχετική δήλωση αποδοχής. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω της υπάρχουσας φόρμας είναι τα εξής:
α) Το όνομα, β) το επίθετο, γ) η διεύθυνση, δ) η ημερομηνία γέννησης, ε) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στ) η διαδικτυακή του διεύθυνση (IP address), ζ) ο αριθμός τηλεφώνου, η) η διεύθυνση κατοικίας, ι) το επάγγελμα /ιδιότητα και ια) άλλα τέτοια παρόμοια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Ομοίως θα συλλεγούν και θα τύχουν επεξεργασίας οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου που εμπεριέχεται στη σελίδα μας. Επιπλέον δε, θα συλλέγονται πληροφορίες μέσω cookies.


3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητας της σελίδας μας, την επικοινωνία με τα Υποκείμενα των Δεδομένων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, δηλαδή για:

  • το άνοιγμα του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου και για να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους επισκέπτες / χρήστες ούτως ώστε να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο της πολιτικής μας επικοινωνίας και από κοινού δράσης.
  • να υποβοηθηθεί η εξατομικευμένη πλοήγηση και η παροχή τους επισκέπτες / χρήστες ταχύτερης και εξειδικευμένης εμπειρίας
  • να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων, ανακοινώσεων, αναφορικά με τις δράσεις μας ή ειδοποιήσεων (newsletter), προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την πολιτική μας δραστηριότητα, κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών παρέχοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε ελεύθερα την συγκατάθεσή τους.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και την αντίστοιχη παροχή συγκατάθεσής του με το σύστημα Opt-in, ο χρήστης αποδέχεται τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του για τους ανωτέρω σκοπούς και τη δυνατότητα να λαμβάνει τις ενημερώσεις που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και με μηνύματα κειμένου ή Instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα με SMS, Viber, Push Notifications κα).
Τα στοιχεία των χρηστών διατηρούνται στους διακομιστές της ιστοσελίδας μας για χρονικό διάστημα των δύο ετών.


4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού μας τόπου είναι το πολιτικό μας γραφείο καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία), για λογαριασμό μας. Συγκεκριμένα, οι εκτελούντες αυτοί είναι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών της ιστοσελίδας μας έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, απαγορευομένης της πρόσβασης άνευ εξουσιοδότησης.
Δεν θα διαθέσουμε προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία σας, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Επίσης, στα ενημερωτικά δελτία που θα λαμβάνει ο χρήστης θα παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιταχθεί (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία.
Για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα τηρούμε ο χρήστης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει της παρεχόμενης με την παρούσα συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή, υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, φορητότητας των δεδομένων σας, εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων για τα οποία μπορεί έκαστος χρήστης να απευθύνεται στον ιδιοκτήτη της παρούσας σελίδας και Υπεύθυνο Επεξεργασίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ([email protected]).
Αν δεν λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.dpa.gr. (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]).
Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται ανά διαστήματα. Διατηρούμε το δικαίωμα, να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με την υποχρέωση ανάρτησης της τροποποίησης αυτής στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (www.anasigkrotisitora.gr). Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί . Εφόσον, μετά τις τροποποιήσεις οι χρήστες έχουν αντιρρήσεις θα πρέπει να διακόψουν τη χρήση του δικτυακού τόπου ή να μας γνωστοποιήσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους . Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι έλαβαν γνώση της πιο πρόσφατης έκδοσης.IΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Γενικά

Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί «Cookies» (ιχνηλάτες) με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν ο χρήστης επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν.
Τα «Cookies» βοηθούν στην ορθή λειτουργία της σελίδας, τη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, βοηθούν στη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookie» που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό μας τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.


2. Ποια Cookies χρησιμοποιούνται
Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται από την παρούσα ιστοσελίδα:


2.1 Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, για την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού χώρου υποβοηθούν την προσωπική εμπειρία πλοήγησης.


2.2 Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στο site μας, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε μια εξατομικευμένη εκδοχή της προκειμένου να βρίσκει ο χρήστης ευκολότερα τα θέματα ενδιαφέροντός του που αναζητά.


2.3 Στατιστικά Cookies.

Τα στατιστικά cookies ή analytics cookies είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.


2.4 «Cookies Τρίτων» και ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στην Google και σε λοιπές τρίτες εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, να εγκαθιστούν τα «Cookies» που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που μέσω του δικτυακού τόπου μας ο χρήστης εισέρχεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεται με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. twitter, facebook, youtube, tik tok, instagram), θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι ή φορείς ενδεχομένως να εγκαθιστούν «Cookies», αμέσως μόλις ο ίδιος μεταβεί στο σχετικό σύνδεσμο. Τα «Cookies» αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική Cookies εκάστου τρίτου που τα εγκαθιστά. Προκειμένου να γνωρίζει ο χρήστης πώς θα τα διαχειριστεί, θα πρέπει να πληροφορηθεί τις αντίστοιχες πολιτικές των οικείων ιστοτόπων.3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών – browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Βοήθεια», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Όταν Ο χρήστης θα επισκεπτεται την ιστοσελίδα μας μας για πρώτη φορά, θα προβάλουμε ένα αναδυόμενο παράθυρο με μια επεξήγηση για τα cookies. Μόλις η επιλογή με κλικ στο 'Αποθήκευση προτιμήσεων', αποτελεί δήλωση συγκατάθεσης σας για τη χρήση όλων των κατηγοριών των cookies και πρόσθετων που θα επιλέξει ο χρήστης, στο αναδυόμενο παράθυρο και στην παρούσα Πολιτική Cookies. Ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης της επιλογής τους αποδεχόμενες ότι η εξαιτίας αυτού ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον με την ίδια αποτελεσματικότητας η σελίδα μας με αποτέλεσμα την μείωση της εμπειρίας πλοήγησης σε αυτή.

Copyright © 2023 - 2024 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ